Jste zde

Domů

V souvislosti s vyhlášením roku 2012 Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity předkložilo Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) 13. února 2013 na jednání vlády materiál „Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017“, který zároveň navazuje na předchozí Národní program přípravy na stárnutí na období let 2008 až 2012.

Záměrem dokumentu je prokázat, že stárnutí populace může být pozitivní, pokud se jednotlivým výzvám dokážeme přizpůsobit. Z tohoto důvodu došlo k přejmenování názvu dokumentu na Národní strategii podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017.

Změna názvu odráží i mezinárodní kontext, kdy celá řada vyspělých států se zaměřuje na potenciál starších osob a na přizpůsobení se výzev spojených se změnami v demografické struktuře obyvatelstva.

Nedílnou součástí akčního plánu je podkladová studie, která dokládá důležitost navržených opatření na základě statistických dat, mezinárodních výzkumů a trendů, aktuální situace v České republice a odborné literatury. V roce 2013 dojde k vytvoření měřitelných indikátorů k jednotlivým opatřením, podle kterých budou přijaté závazky každoročně monitorovány.

Materiál respektuje mezinárodní priority a je v souladu s Regionální implementační strategií Madridského mezinárodního akčního plánu pro problematiku stárnutí (OSN, 2002).

Základním rámcem Národního akčního plánu podporujícího pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 je zajištění dodržování a ochrany lidských práv seniorů.

Demografické stárnutí populace, které ovlivňuje různou měrou všechny státy světa, se stalo jednou z nejvíce diskutovaných otázek posledních několika desetiletí. Dotýká se všech oblastí života společnosti a promítá se do širokého spektra politických opatření. Politiky reagující na stárnutí obyvatelstva mohou být účinné pouze tehdy, budou-li založeny na komplexním přístupu, koordinaci všech přijatých opatření a budou v souladu s dlouhodobým výhledem pro maximální využití potenciálu starších pracovníků a seniorů.

Reklamy

Internetová TV seniorů www.tvsenior.cz
banner55plus